Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling i Vojens Skakklub mandag den 20. februar 2023 kl. 19.30 i klublokalet i Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20 i Vojens.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, hvori der bl.a. står:

§ 5. Generalforsamling.
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes én gang årligt i løbet af februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, på klubbens hjemmeside og skriftlig eller elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Drøftelse og godkendelse af regnskab
 6. Næste års arbejde
 7. Indkomne forslag
 8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg.
  I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor
  I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant Valgene gælder for 2 år.
 10. Eventuelt.

  Vedtægterne for Vojens Skakklub kan ses her.